Termeni si conditii

S.C. CRID ARTS & ENTERTAINMENT SRL
Email: receptie@boemclub.ro
Tel: 0735641594
Adresa: str.Chiparosului, nr.36
RO26283849

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului il constituie furnizarea de Prestator de lectii de muzica catre Beneficiar si plata de catre Beneficiar a pretului lectiilor de muzica prestate.
2.2. Prestatorul va furniza un numarul de lectii asociat abonamentului achitat conform https://boemclub.ro/tarife/
2.3. Lectia de muzica are o durata de 50 de minute si vor fi tinute in limba romana sau engleza in functie de optiunea Beneficiarului.

MODALITATEA DE PLATA

5.1. Plata lectiilor prestate se va efectua in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la data prezentului contract.
5.2. Plata lectiilor se va efectua pe baza numarului total de lectii estimate ce urmeaza a fi prestate, estimare rezultata pe baza numarului de lectii saptamanale prevazut la art. 2.2
5.3. In cazul in care, din culpa exclusiva a Prestatorului, numarul de lectii prestate in cursul unei perioade este mai mic decat numarul de lectii estimat conform art.5.3., lectiile neefectuate si achitate se vor compensa cu lectii suplimentare in decursul urmatoarele 30 de zile calendaristice ulterioare lectiei neefectuate.

Politica de livrare a serviciilor

Programarea se face in termen de maxim 24 de ore de cand serviciile au fost achitate, in masura locurilor disponibile, in intervalele agreate de comun acord intre prestator si beneficiar.

Politica de retur

In cazul in care nu exista variante de programare in intervalele agreate cu beneficiarul, acest lucru se va aduce la cunostinta beneficiarului in forma scrisa pe adresa de email si plata va fi returnata in termen de 48 de la comunicarea scrisa, catre beneficiar.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE GENERALE ALE PRESTATORULUI

6.1 Prestatorul declara si garanteaza ca este o persoana juridica ce are calitatea legala sa incheie prezentului Contract si sa indeplineasca toate obligatiile decurgand din prezentul Contract.
6.2. Persoana care semneaza prezentul Contract in numele Prestatorului este legal imputernicita sa semneze Contractul.
6.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul Contractului cu profesionalismul corespunzator pregatirii si experientei sale profesionale.
6.6. Prestatorul are dreptul absolut de a alege sau inlocui profesorul care va presta lectiile muzica catre Beneficiar, fara a aduce atingere numarului de lectii saptamanale prevazut la art. 2.2., cu un alt profesor cu competente similare.
6.7. Prestatorul va stabili, pe baza consultarii prealabile a Beneficiarului, programul saptamanal (zilele din saptamana si orele) si va comunica Beneficiarului pana pe data de vineri a saptamanii anterioare.
6.8 Prestatorul are dreptul de a modifica ziua si ora de tinere a unei lectii doar pe baza notificarii prealabile a Beneficiarului cel mai tarziu in seara (pana in ora 20) zilei anterioare programarii initiale. Daca ziua si ora de tinere a unei lectii au fost modificate de Prestator fara respectarea prevederilor de mai sus, lectia va fi considerata neefectuata si atrage obligarea Prestatorului la o noua reprogramare a lectiei cu informarea corespunzatoare a Beneficiarului cu cel putin 3 zile inainte.
6.9. Informatiile privind locatia, profesorul si programul vor fi prevazute in Fisa de inscriere a Cursantului, ce constituie Anexa nr.1 a Contractului si face parte integranta din Contract.
6.10 in cazul in care, in mod exceptional, profesorul intarzie la o lectie de muzica, acesta va prelungi lectia cu intervalul de timp aferent intarzierii, in continuarea lectiei curente sau a lectiei urmatoare, in functie de preferinta Beneficiarului.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul are dreptul de a beneficia de lectiile de muzica furnizate de Prestator.
7.2. Beneficiarul se obliga sa efectueze plata serviciilor prestate in conditiile prevazute la Cap.4 si 5.
7.3. Beneficiarul se obliga sa se prezinte la lectiile de muzica la data si ora stabilita conform prevederilor Cap.6 din Contract.
7.4. in cazul in care Beneficiarul intarzie la o lectie de muzica, Beneficiarul are dreptul doar la timpul ramas din lectia programata si are obligatia de a achita integral pretul lectiei.
7.5. Modificarea datei si/sau orei unei lectii de muzica poate fi facuta de catre Beneficiar doar pe baza unei solicitari adresate Prestatorului cu cel putin 24 ore inainte si doar dupa obtinerea acordului Prestatorului.
7.6. in cazul in care Beneficiarul nu se prezinta la lectia de muzica initiala sau reprogramata de Prestator conform art.6.9, precum in cazul in care nu a solicitat anterior reprogramarea acesteia conform prevederilor art. 7.5., lectia se considera a fi prestata si Beneficiarul nu are dreptul la restituirea pretului lectiei.
7.7. Beneficiarul si/ sau reprezentantul sau legal se obliga sa aiba o atitudine si un limbaj civilizate in raport cu profesorul de muzica si personalul Prestatorului, in caz contrar, Prestatorul rezervandu-si dreptul de a suspenda si/ sau denunta unilateral prezentul Contract, fara nici un fel de notificare prealabila si/ sau alta formalitate procedurala.
7.8. Beneficiarul se obliga sa foloseasca instrumente muzicale si toate celelalte bunuri ale Prestatorului cu stricta respectare a cerintelor impuse de profesori, fiind responsabil pentru intreg prejudiciul cauzat Prestatorului din culpa sa prin deteriorarea acestora. 7.9. Dreptul de a beneficia de lectii de muzica este un drept acordat in considerarea persoanei si, in consecinta, Beneficiarul nu are dreptul de transfera dreptul sau la lectii de muzica, fara sa obtina in prealabil acordul scris al Prestatorului.
7.10. Beneficiarul cedeaza Prestatorului, cu titlu gratuit, irevocabil si pe durata nedeterminata, drepturile de proprietate intelectuala incorporate in materialele foto-video ce au ca obiect imaginea proprie sau a minorului pe care il reprezinta legal, realizate de Prestator si/sau imputernicitii acestuia, doar pentru activitatile Prestatorului realizate in scopuri de promovare a serviciilor Prestatorului ce fac obiectul Contractului.
7.11 Reprezentantul legal al unui Beneficiar-minor raspunde in mod integral si absolut pentru paza si protectia juridica a minorului si pentru orice prejudiciu material si/sau patrimonial suferit de minorul-cursant atunci cand se afla in locatia Prestatorului in intervalul de timp din afara lectiilor de muzica prevazut la art. . Beneficiarul exonereaza in mod expres si irevocabil Prestatorul de orice raspundere juridica in acest sens.

7.13. Beneficiarul beneficiaza cu titlu gratuit ( bonus), de dreptul de a participa in fiecare saptamana la un workshop gratuit avand ca obiect „Dezvoltarea abilitatilor muzicale”. Workshop-urile se desfasoara separat pentru adulti si pentru copii. La workshop-uri pot participa toti cursantii Prestatorului cu varsta de peste 6 ani, fie ca sunt inscrisi la cursurile individuale sau de grup. Programul si locatia desfasurare a workshop-ului „Dezvoltarea abilitatilor muzicale” se stabilesc de catre Prestator si vor fi afisate pe site-ul Prestatorului la adresa de web: www.boemclub.ro
7.14. Beneficiarul primeste o lectie gratuita suplimentara in baza prezentului Contract doar in cazul prelungirii conform art. 3.2 si 3.3. in cazul in care o terta persoana solicita Prestatorului incheierea unui contract avand acelasi obiect cu prezentul Contract, atunci cand terta-persoana va mentiona ca solicita incheierea contractului ca urmare a recomandarii Beneficiarului.

CAP.8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

8.1. Beneficiarul este de drept in intarziere la implinirea scadentei unei obligatii contractuale fara a fi necesara punerea sa in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.
8.2. Neplata la termen de Beneficiar a unei obligatii contractuale da nastere la penalitati de intarziere in favoarea Prestatorului in cuantum de 0,2% pe zi intarziere din valoarea lunara de plata prevazuta la art. 5.3.
8.3 Neplata la termen de Beneficiar a pretului da dreptul Prestatorului sa suspende prestarea serviciilor pana la data integrale a debitului restant si a penalitatilor de intarziere.
8.4. in cazul in care Beneficiarul contacteaza un profesor sau orice colaborator/ angajat al Prestatorului in scopul de a-i solicita lectii in particular si/ sau colaborarea in scopul desfasurarii de activitati concurente Prestatorului, indiferent de natura si modalitatea de colaborare, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului daune-interese al carui cuantum este predeterminat de parti la valoarea de 20.000 euro, in termen de 30 de zile de la solicitarea Prestatorului.

CAP.9 INCETAREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
9.1. prin acordul partilor
9.2. la implinirea duratei pe care a fost incheiat, in cazul in care Beneficiarul nu solicita prelungirea contractului in conformitate cu prevederile art.3.2. si 3.3 din prezentul contract.

CAP.10 NULITATEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

10.1 Daca oricare dintre prevederile Contractului este declarata nula sau nu poate fi pusa in executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate in nici un fel, vor ramane valabile si vor fi puse in executare in masura permisa de lege.
10.2 Partile convin ca orice clauza declarata nula va fi inlocuita cu o alta clauza pastrand pe cat posibil intelesul Contractului.

CAP.11 FORTA MAJORA

11.1 Orice eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa Partilor, intervenit dupa semnarea Contractului si care impiedica executarea acestuia, va fi considerata Forta Majora si va scuti de responsabilitate partea care o invoca pe durata existentei cazului de forta majora.
11.2 Forta Majora nu aduce atingere si nu prejudiciaza drepturile partilor ce au luat nastere valabil anterior aparitiei acesteia.
11.3 Daca partile nu procedeaza la anuntarea aparitiei, respectiv, incetarii cazului de forta majora in termen de 5 zile de la producerea/ incetarea cazului de forta majora, partea care o invoca va raspunde de neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate fara nici un fel de exonerare sau limitare a raspunderii.

CAP.12 LITIGII

12.1 Partile convin ca vor incerca sa solutioneze in mod amiabil, prin negocieri intre parti, toate litigiile decurgand din sau in legatura cu validitatea, interpretarea si/sau derularea Contractului.
12.2. in cazul in care partile nu reusesc sa solutioneze pe cale amiabila orice potentiale litigii, acestea vor fi supuse instantelor de drept comun competente.

CAP.13 CONDITII GENERALE

13.1 Prezentul Contract contine totalitatea intelegerilor intervenite intre parti si inlatura orice intelege anterioara dintre parti.
13.2. Anexele fac parte integranta din contract.
13.3 Cu exceptia prevederilor art. 3.2 si 3.3. din contract, nici o modificare la prezentul Contract nu va avea efecte si nu va fi valabila decat daca este facuta prin inscrisuri purtand denumirea de Acte Aditionale, semnate de/sau in numele partilor de reprezentantii legali/conventionali ai acestora.
13.4. Toate notificarile si comunicarile adresate unei parti vor fi considerate valabil efectuate daca sunt efectuate pe site-ul www.boemclub.ro, telefonic sau pe adresele de e-mail prevazute in Cap.1 al Contractului.
13.5. Orice modificare a datelor de contact ale unei parti produce efecte juridice doar sub conditii comunicarii noii adrese catre cealalta parte. in cazul una dintre parti isi schimba datele de contact fara comunicarea acestora catre cealalta parte, comunicarile vor fi considerate ca fiind valabil efectuate la datele de contact existente anterior.